گارانتی خانه کهربای بالتیک:

گارانتی خانه کهربای بالتیک

کیفیت کلیه محصولات خانه کهربای بالتیک قبل از ورود به فرایند تراش با حساسیت خاصی که نیازمند به کارگیری مهارتهای فنی و حرفه ایی زیادیست مورد بررسی قرار می گیرد. چرا که ما معتقدیم تنها درصد ناچیزی از کهربای موجود در بازار در سطح استاندارد مورد نظر ما قرار دارد.